STATUT

Klub Absolwenta i Słuchacza kierunku MBA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

                                   & 1.

 

Klub o nazwie „ KLUBU ABSOLWENTA I SŁUCHACZA KIERUNKU MBA” dalej nazywane Klubem, jest zrzeszeniem zawiązanym przez studentów i absolwentów programów MBA w celu realizacji ich potrzeb zawodowych, edukacyjnych i integracyjnych.

 

                                   & 2.

 

Nazwa „ KLUBU ABSOLWENTA I SŁUCHACZA KIERUNKU MBA” i znak graficzny stanowią dobra osobiste Klubu i mogą być używane przez jego władze, organy i członków oraz inne osoby fizyczne lub prawne jedynie na zasadach określonych przez ZARZĄD  KLUBU.

 

                                   & 3.

 

Klub działa na mocy :

1) niniejszego Statutu,

2) uchwały Walnego Zebrania,

3) uchwały Zarządu Klubu

 

                                   & 4.

 

 1. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, edukacyjnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Klub szanuje indywidualne prawo swoich członków do własnych przekonań, poglądów i dokonywanych wyborów.
 3. Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

 

                                   & 5.

 

 1. Siedzibą Klubu jest Toruń
 2. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klub może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o celach, które nie są sprzeczne z celami realizowanymi przez Klub i nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska nie jest stroną.

 

                                   & 6.

 

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.

 

 

 1. CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

                                   & 7.

 

Cele Klubu:

 

 1. Tworzenie możliwości ustawicznego podnoszenia kwalifikacji przez menedżerów -studentów i absolwentów programów MBA.
 2. Działanie na rzecz silnej pozycji zawodowej menedżerów – słuchaczy i absolwentów MBA.
 3. Wspieranie integracji środowisk menedżerskich oraz utrzymywanie kontaktów tych środowisk z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.
 4. Podejmowanie działań na rzecz transferu wiedzy w środowisku menedżerów różnych specjalizacji.
 5. Tworzenie i promowanie dobrych praktyk w obszarach działań związanych z procesami zarządzania.
 6. Ochrona praw i interesów członków Klubu.
 7. Tworzenie platformy wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy w zakresie działań wspierających skuteczne zarządzanie i rozwój umiejętności menedżerskich oraz wiedzy z zakresu innowacji.
 8. Dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku studenta i absolwenta MBA.
 9. Promocja Klubu i jego członków w środowiskach naukowych i biznesowych w kraju i za granicami.
 10. Propagowanie zagadnień związanych z działaniami wspierającymi nowoczesne procesy zarządzania oraz popularyzowanie rozwiązań z zakresu zarządzania i innowacji europejskich i światowych.

 

                                   &. 8

 

Sposoby realizacji celów Klubu :

 

 1. Organizowanie seminariów, konferencji, kongresów, paneli dyskusyjnych, seminariów tematycznych i sympozjów związanych z działalnością Klubu.
 2. Podejmowanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie integracji i wymiany wiedzy w obszarach zgodnych z celami statutowymi Klubu.
 3. Prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracji środowisk menedżerskich studentów i absolwentów programów MBA.
 4. Inicjowanie projektów naukowych i biznesowych oraz ich koordynacja.
 5. Organizowanie platformy wymiany doświadczeń zawodowych oraz transferu wiedzy wśród studentów i absolwentów programów MBA.
 6. Utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno- zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie działań zbieżnych z celami Klubu.
 7. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.
 8. Współdziałanie ze szkolnictwem w obszarze wprowadzania zmian i modyfikacji programów edukacyjnych.
 9. Podejmowanie innych działań służących rozwojowi Klubu i realizacji jego celów statutowych.

 

 

III.    Członkowie Klubu

 

                                   & 9.

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być :

1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadający status studenta lub absolwenta programu MBA.

2)  osoby prawne krajowe lub zagraniczne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej

 

 1. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu bez prawa głosu.
 3. Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

 

                                   & 10.

 

Członkowie Klubu dzielą się na :

1)   członków założycieli,

2)   członków honorowych,

3)   członków zwyczajnych,

4)   członków wspierających.

 

Członkowie założyciele:

                                   & 11.

 

 1. Status członków założycieli mogą posiadać jedynie członkowie, którzy założyli Klub i ich imienna lista została dołączona do Statutu.
 2. Prawa członka założyciela można utracić na skutek :

            1)  pozbawienia praw publicznych lub utraty posiadania pełni zdolności do czynności        prawnych – w drodze uchwały Zarządu,

            2)  dobrowolnego wystąpienia z Klubu ,

            3)  pisemnego zrzeczenia się praw przez członka założyciela, złożonego na ręce Prezesa    Zarządu Klubu,

            4)   zachowania naruszającego przepisy prawa i zapisy niniejszego Statutu – w drodze             uchwały Walnego Zebrania Klubu, na wniosek Zarządu,

            5)   rażącego działania na szkodę Klubu – w drodze Uchwały Walnego Zebrania Klubu,         na wniosek Zarządu.

 

 

                                   & 12.

 

Członek założyciel ma prawo do:

 

            1)   znaczącego wpływania na kierunki rozwoju i priorytety działania Klubu,

            2)   osobistego uczestniczenia w Walnym Zebraniu,

            3)   wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,

            4)   korzystania z wszelkich form działalności Klubu,

            5)   zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących prac Klubu oraz pod adresem   władz Klubu i domagania się odpowiedzi na nie,

            6)   otrzymywania informacji dotyczących działalności Klubu,

            7)   prawo zaskarżania uchwał władz Klubu dotyczących spraw członkowskich do        Walnego Zebrania Członków.

 

 

                                   & 13.

 

Członek założyciel zobowiązany jest do:

 

            1)   aktywnego przyczyniania się do rozwoju Klubu,

            2)   przestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

            3)   propagowania celów i programu Klubu,

            4)   dbania o dobry wizerunek Klubu,

            5)   regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 

Członkowie honorowi:

 

                                   & 14.

 

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu o uznanym powszechnie autorytecie w dziedzinach związanych z celami Klubu.
 2. Nadanie godności Członka honorowego Klubu następuje na wniosek Zarządu lub na pisemny umotywowany wniosek złożony przez przynajmniej 10 ( dziesięciu ) członków Klubu na ręce Zarządu – w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów.
 3. Nadanie godności członka honorowego Klubu nie powoduje utraty praw członkowskich innego rodzaju.

 

 

 

                                   & 15.

 

 1. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych należności obowiązujących w Klubie.
 2. Członkostwo honorowe wygasa w wyniku:

            1) dobrowolnego zrzeczenia się,

            2) pozbawienia tej godności na wniosek Zarządu, uchwałą Walnego Zebrania             Członków,      podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ,

            3) pozbawienia praw publicznych lub utraty posiadania pełni zdolności do czynności

            prawnych – w drodze uchwały Zarządu.

 

 

Członkowie zwyczajni:

 

 

                                   & 16 .

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, posiadający status studenta lub absolwenta programu MBA, rekomendowany prze jednego członka zwyczajnych lub honorowych Klubu.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków zwyczajnych Klubu podejmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i wymaganych rekomendacji, w terminie miesiąca od daty złożenia wymienionych dokumentów.
 3. Wzór deklaracji przystąpienia do Klubu ustala Zarząd Klubu.

 

 

                                   & 17.

 

 1. W razie odmowy przyjęcia w poczet Członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad podejmując decyzję zwykłą większością głosów. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne

 

 

                                   & 18.

 

Członek zwyczajny ma prawo do :

            1) osobistego uczestniczenia w Walnym Zebraniu,

            2) wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,

            3) korzystania z wszelkim form działalności Klubu,

            4) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących prac Klubu oraz pod dresem            władz Klubu i domagania się odpowiedzi na nie,

            5) otrzymywania informacji dotyczących działalności Klubu,

            6) zaskarżania uchwał władz Klubu dotyczących spraw członkowskich do Walnego         Zebrania Członków.

 

 

 

                                   & 19.

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

            1) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego do Zarządu,

            2) pozbawienia praw publicznych lub utraty posiadania pełni zdolności do czynności        prawnych,

            3) zachowania naruszającego przepisy prawa i zapisy niniejszego Statutu – w drodze             uchwały Walnego Zebrania Klubu, na wniosek Zarządu,

            4) rażącego działania na szkodę Klubu – w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu,             na wniosek Zarządu,

            5) skreślenie z listy członków, na mocy uchwały Zarządu z powodu zalegania ze        składkami przez okres dłuższy niż jeden rok, po uprzednim pisemnym napomnieniu.

 

 

 

Członkowie wspierający:

 

 

                                   & 20.

 

 1. Członkami wpierającymi mogą być osoby prawne, fizyczne lub jednostki nie mające osobowości prawnej, zainteresowane działalnością Klubu, przyczyniające się do realizacji jego celów statutowych, wspierające je finansowo, merytorycznie i organizacyjnie.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających Klub podejmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 3. Członek wspierający może działać w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny.

 

 

                                   & 21

 

 1. Członek wspierający płaci składkę członkowską ustalona przez Zarząd Klubu oraz obowiązany jest do spełniania zadeklarowanych przez siebie przy przyjęciu w poczet członków zadań i świadczeń na rzecz Klubu.
 2. Członkom wspierającym przysługują te same prawa, co członkom zwyczajnym, za wyjątkiem prawa w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz prawa wyboru do władz Klubu.

 

 

                                   & 22.

 

Członek wspierający prawo do:

 

            1)  korzystania z wszelkich form działalności Klubu,

            2)  zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Klubu i domagania się            odpowiedzi na nie,

            3)  uczestnictwa w Walnym Zebraniu,

            4)  otrzymywania informacji dotyczących działalności Klubu.

 

 

                                   & 23.

 

Członkowie wspierający zobowiązani są do:

 

            1)  propagowania celów i programu Klubu,

            2)  dbania o dobre imię Klubu,

            3)  terminowego wywiązywania się z przyjętych wobec Klubu zobowiązań.

 

 

                                   & 24.

 

 

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

 

            1)  złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Klubu,

            2)  skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w zawiązku ze zmianą lub ustaniem         przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego,

            3)  skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu zalegania ze        składkami przez okres dłuższy niż jeden rok, po uprzednim pisemnym napomnieniu,

            4)  skreślenia z listy członków, na mocy uchwały Zarządu z powodu nie wywiązywania           się z przyjętych wobec Klubu zobowiązań.

 

 

                                   & 25.

 

Członkostwo każdego rodzaju wygasa w razie śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej oraz jednostki nie mającej osobowości prawnej.

 

 

 1. Organy Klubu

 

 

                                   & 26.

 

 1. Organami władzy są:

            1)  Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej Walnym Zebraniem,

            2)  Zarząd Klubu, zwany dalej Zarządem,

 1. Członek Klubu w tym samym czasie może pełnić funkcję tylko w jednym z wymienionych organów.

 

 

                                   & 27.

 

Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

 

                                   & 28.

 

 1. W klubie może działać Rada Programowa Klubu,która jest ciałem doradczym Zarządu Klubu.
 2. Rada Programowa Klubu wspiera Zarząd w realizacji celów statutowych Klubu, opiniuje na wniosek Zarządu wszelkie projekty oraz inicjatywy podejmowane prze Klub lub z udziałem Klubu.
 3. Rada Programowa może składać się z dowolnej liczby Członków powoływanych do niej na wniosek Zarządu na czas nieoznaczony także spoza Członków Klubu.

 

 

Walne Zgromadzenia Członków Klubu

 

 

                                   & 29.

 

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie może być:

            1)  zwyczajne,

            2)  nadzwyczajne

 

 

                                   & 30.

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
 2. Zwołujący Walne Zebranie zawiadamia wszystkich Członków w każdy skuteczny sposób, przynajmniej 14 dni przed jego terminem. W zawiadomieniu podaje:

            1)  termin i miejsce zebrania,

            2)  proponowany porządek zebrania

 1. Walne Zebranie może zmienić porządek obrad, na wniosek Zarządu lub na wniosek połowy obecnych Członków.
 2. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych do głosowania Członków, a w terminie drugim, który może być wyznaczony nie wcześniej niż godzinę później tego samego dnia – Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 

 

                                   7 31.

 

 1. Do udziału w obradach Zwyczajnego Walnego Zebrania są:

            1)  członkowie założyciele Klubu – z prawem głosowania,

            2)  członkowie zwyczajni Klubu –  z prawem głosowania,

            3)  członkowie honorowi Klubu – z prawem głosowania,

            4)  członkowie wspierający Klubu – bez prawa głosowania,

            5)  zaproszeni przez Zarząd goście – bez prawa głosowania.

 

 1. Wszystkie głosowania są jawne, chyba,że Walne Zebranie w głosowaniu zwykłą większością głosów postanowi inaczej.
 2. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane. Za sporządzanie protokołów i ich przechowywanie odpowiada Zarząd Klubu.

 

 

                                   & 32.

 

 1. Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów.
 3. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybrany w głosowaniu zwykłą większością głosów na wniosek Prezesa Zarządu.
 4. Przewodniczący Walnego Zebrania wybiera Sekretarza Walnego Zebrania.
 5. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

 

                                   & 33.

 

 1. Do podjęcia uchwały Walnego Zebrania o odwołaniu całego Zarządu, Członka Zarządu w trakcie kadencji wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów przy obecności polowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku kworum Walne Zebranie zwołane w drugim terminie może podjąć taką uchwałę bez względu na liczbę obecnych większością ¾ głosów.
 3. Projekt uchwały Walnego Zebrania o odwołaniu całego Zarządu, Członka Zarządu w trakcie kadencji musi być ujęty w porządku obrad Walnego Zebrania, dołączonym do zawiadomienia onim.

 

 

                                   & 34.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

            1)  z własnej inicjatywy,

            2)  na wniosek 1/3 członków Klubu

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest także przez Zarząd najpóźniej na dwa miesiące przed upływem kadencji Zarządu Klubu w celu udzielenia lub odmowy absolutorium i przeprowadzenia wyborów władz kolejnej kadencji.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

                                   & 35.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)  uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian,

2)  ustalanie kierunków i programu działania Klubu,

3)  ustalenie liczebności Zarządu,

4)  wybór i odwołanie Prezesa i Członków Zarządu,

5)  ocenianie działalności Zarządu,

6)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,

7)  podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

8)  nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu godności Członka honorowego,

9)  podejmowanie uchwał w sprawie przynależności /klubu do innych organizacji,

10)  pozbawianie na wniosek Zarządu statusu Członka Klubu,

11)  podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu,

12)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

13)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz od odmownych decyzji Zarządu dotyczących członkostwa,

14)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Klubu lub jego władze,

15)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

 

Zarząd

 

 

                                   & 36.

 1. Zarząd Klubu prowadzi sprawy Klubu, reprezentuje Klub i kieruje całokształtem działalności Klubu,
 2. Zarząd za swoja pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem.

 

 

                                   & 37.

 

 1. Zarząd składa się z od trzech do pięciu Członków wybranych przez Walne Zebranie. O liczbie Członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
 2. W skład Zarządu wchodzą :

            1)  Prezes Zarządu,

            2)  Wiceprezesi Zarządu,

            3)  Skarbnik – Członek Zarządu,

            4)  Sekretarz – Członek Zarządu,

5)  Członek Zarządu.

 1. Dla każdego składu Zarządu obligatoryjne są funkcje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

 

 

                                   & 38.

 

 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Klubu kieruje prezes Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.

 

 

                                   & 39.

 

 1. Członkowie Zarządu, w tym Prezes powoływani są na okres wspólnej dwuletniej kadencji.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być powoływani spoza aktualnego grona Członków Klubu.
 3. Poszczególni Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani z ważnych powodów na mocy Walnego Zebrania.
 4. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu przed upływem kadencji Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu uzupełnienia składu Zarządu tylko w przypadku gdy liczba Członków Zarządu spadnie poniżej ustawowego minimum lub w przypadku gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu – Skarbnika.
 6. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.

 

 

                                   & 40.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z Członków Zarządu.
 3. Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczona przez niego osoba wchodząca w skład Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków. W przypadku równej liczby głosów w glosowaniu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub wyznaczonej osoby, która przewodniczy zebraniu.
 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

 

                                   & 41.

 

Zasady i tryb działania Zarządu Klubu ustala Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Klubu na jego pierwszym posiedzeniu.

 

 

                                   & 42.

 

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

 

            1) zwoływanie Walnego Zebrania,

            2)  realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

            3)  realizacja programu i celów Klubu,

            4) uchwalenie okresowych planów pracy Klubu,

            5) składanie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań ze swojej działalności,

            6) powoływanie Rady Programowej,

            7) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcie w poczet członków Klubu,

            8) prowadzenie rejestru Członków Klubu,

            9) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie godności członka honorowego Klubu,

            10) pozbawienie statusu Członka Klubu w sytuacjach określonych w Statucie,

            11) sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Walnych Zebrań i posiedzeń Zarządu,

            12)  uchwalania regulaminów Klubu,

            13) realizacja zadań reprezentacyjnych,

            14) zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

            15) delegowanie przedstawicieli Klubu do krajowych i międzynarodowych organizacji,których członkiem jest Klubu,

            16) wykonywanie innych czynności i zadań, które nie zostały określone w Statucie jako właściwe dla innych organów Klubu.

 

 

 

 

 

 1. MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

 

 

                                               & 43.

 

 1. Źródłami powstania majątku Klubu mogą być :

 

1) składki członkowskie – za

2) wpływy z działalności statutowej,

3) dotacje,

4) darowizny i zapisy

 

 1. Wszelkie dochody uzyskiwanie przez Klub przeznaczone są w całości na działalność statutową

 

 

                                               & 44.

 

Środki pieniężne przeznaczone na cele statutowe , każdorazowo będą przekazywane podmiotowi realizującemu cele statutowe bezpośrednio przez członków Klubu

 

                                               & 45.

 

 1. W przypadku ustalenia składki członkowskie powinny być wpłacane do końca kwartału każdego roku lub innego terminu wskazanego uchwałą Zarządu.
 2. Nowi członkowie wpłacają składkę w przypadku powstania obowiązku jej wnoszenia do końca kwartału, w którym stali się członkami Klubu.
 3. W przypadku ustalenia składki członkowskiej jej wysokość ustalana jest corocznie przez Zarząd Klubu po zasięgnięciu opinii przynajmniej połowy członków Klubu.

 

 

 

 1. ROZWIĄZANIE KLUBU

 

 

                                               & 46.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków większością /3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy wniosek o rozwiązanie został ujęty w porządku obrad Walnego Zebrania dołączonym do zawiadomienia o nim.

 

 

                                               & 47.

 

 1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji Klubu,
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.    PRZEPISY KOŃCOWE

 

 

                                               & 48.

 

 1. Do przeprowadzenia zmian Statutu wymagana jest uchwała Walnego Zebrania , powzięta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Projektowana zmiana Statutu musi być ujęta w porządku obrad Walnego Zebrania, dołączonym do zawiadomienia o nim.